21 september 2020 | Alle Berichten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte leden en leden-ouders,

Het bestuur van S.V. De Lier nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 7 oktober 2020. Deze vindt plaats in De Ark, Van Rijnstraat 2 te De Lier. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang om 19.45 uur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 2 oktober 2019
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Vaststellen begroting seizoen 2020/2021
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Vaststellen contributie
 9. Bestuursverkiezing en mutaties.
 • Herkiesbare bestuursleden, aftredende penningmeesters en voordracht nieuwe penningmeester:
 • Herkiesbare bestuursleden: Desiree van ’t Woudt en Corrine Immerzeel.
 • Aftredende Penningmeesters: Kees en Mirjam Lagerwerf en Chrissy van Holstein: allen niet herkiesbaar.
 • Voordracht nieuwe Penningmeester: Edwin Ruigrok.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De vergadering wordt gehouden in de grote zaal, waar de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

Met vriendelijke en sportieve groet,

 

Bestuur S.V. De Lier