Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.
De vereniging “SPORTVERENIGING DE LIER” wordt geacht te zijn opgericht op één april
negentienhonderd twee en dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging is de
voortzetting van de afdeling gymnastiek van de inmiddels ontbonden Sportvereniging “De
Lier”. De vereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
2.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en doen bevorderen van het beoefenen van
de gymnastiek in al haar verschijningsvormen.
3.
De oorspronkelijke kleuren van de vereniging zijn rood en wit, hiervan kan worden afgeweken in
overleg met het bestuur.
De kleding voor wedstrijden, demonstraties, training en anderszins, worden door het bestuur
vastgesteld. Het bestuur kan de leden verplichten deze kleding te dragen.
4.
De vereniging vindt sporten in een veilige omgeving heel belangrijk. Daarom verlangt de vereniging
m.i.v. het seizoen 2012/2013 van iedereen die vrijwilligerswerk bij de vereniging verricht een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten voor het verkrijgen van deze verklaring worden
vergoed door de vereniging.
Artikel 2. Leden
1.
De aanmelding als gewoon lid en jeugdlid geschiedt schriftelijk op het door het bestuur
beschikbaar te stellen aanmeldingsformulier.
2.
Het bedoelde formulier moet ondertekend, bij minderjarigen dient de handtekening van (een
van) de wettelijke vertegenwoordiger(s) aanwezig te zijn, worden ingeleverd op het adres zoals
vermeld op bedoeld formulier.
3.
De aanmelding als verenigingslid en ondersteunend lid geschiedt door het schriftelijk indienen
van het verzoek daartoe bij het bestuur.
4.
Het bestuur is gemachtigd toelating te weigeren, indien dit in het belang van de vereniging is.
Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene
vergadering over haar beweegredenen. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating
besluiten.
5.
Alleen reeds door het aanmelden bij de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan
de statuten en de reglementen van de vereniging.
6.
De leden zijn verplicht het bestuur van alle voor de vereniging relevante wijzigingen onverwijld
schriftelijk in kennis te stellen. Hiervoor dienen de leden, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel,
het door het bestuur beschikbaar te stellen wijzigingsformulier te worden gebruikt. Bij dit
formulier is lid 2 van dit artikel onverkort van toepassing.
7.
Opzeggingen dienen overeenkomstig lid 6 van dit artikel te geschieden. Dit dient schriftelijk te
gebeuren en voor 31 juli.
Artikel 3. Het bestuur
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, namelijk:
a. de voorzitter;
b. de secretaris;
c. de penningmeester.
2.
De voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven;
b. draagt zorg voor het naleven van de statuten, de reglementen en alle verdere bepalingen;
c. leidt de algemene en bestuursvergaderingen;
d. bepaalt de wijze van vergaderen tijdens bestuursvergaderingen;
e. kan alle stukken de vereniging uitgaande mede ondertekenen.
3.
De secretaris is onder meer belast met:
a. het bijeenroepen voor een vergadering;
b. het maken van de notulen van de algemene en bestuursvergaderingen;
c. het (laten) bijhouden van de ledenadministratie;
d. het voeren van de algemene correspondentie, zonodig in overleg met en steeds uit
naam van het bestuur;
e. het beheren van het archief dat bestaat uit geschreven en gedrukte stukken de
vereniging betreffende;
f. het (laten) uitbrengen van het jaarverslag op de algemene vergadering.
4.
De penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. is verantwoordelijk voor het innen van alle de vereniging toekomende gelden;
c. brengt jaarlijks verslag uit op de algemene vergadering over de financiële positie van de
vereniging;
d. stelt lijsten op van alle bezittingen van de vereniging;
e. doet uitgaven in overleg met het bestuur;
f. is gehouden de kascommissie inzage te geven in de boeken en alle inlichtingen te
verstrekken, welke de commissie ter beoordeling van het beheer mocht verlangen;
g. kan alleen aftreden wanneer de kascommissie het beheer heeft gecontroleerd en nadat
alle eigendommen van de vereniging zijn overgedragen. Eerst dan kan de
penningmeester volledige decharge worden verleend. Een en ander moet binnen drie
weken na het bedanken zijn geschied.
5.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen vormen het dagelijks bestuur.
6.
Indien tegenover derden een door of namens de vereniging genomen besluit dient te blijken, is
daartoe de handtekening van het dagelijks bestuur voldoende.
7.
De verdeling van de overige functies en taken wordt, na in het bestuur onderling te zijn
geregeld, aan de algemene vergadering medegedeeld.
8.
De leden van het bestuur treden zoveel mogelijk in achtereenvolgende jaren af volgens een
door het bestuur opgemaakt rooster. Dit rooster wordt zodanig samengesteld dat het dagelijks
bestuur niet in hetzelfde jaar kan aftreden.
9.
Indien er tegen een bestuurslid (of –leden) een schriftelijke motie van wantrouwen wordt
ingediend, moet deze motie door tenminste tien – of de helft van de -stemgerechtigde leden
akkoord verklaard zijn.
Het bestuur is dan verplicht om binnen vier weken na ontvangst van de motie een algemene
vergadering bijeen te roepen, waarop gestemd zal worden over de motie, nadat partijen
gehoord zijn.
10.
Leden van het dagelijks bestuur hebben toegang tot alle commissievergaderingen, waar zij een
adviserende stem hebben.
Artikel 4. Organen en commissies
1.
Het jeugdteam is belast met het organiseren van activiteiten voor de jeugdleden. Hiervoor
beschikt het jeugdteam over een eigen budget. Per verenigingsjaar dient het jeugdteam
een plan inclusief begroting in bij het bestuur. Op basis hiervan verstrekt het bestuur het
budget. Achteraf legt het jeugdteam (financiële) verantwoording af over de georganiseerde
activiteiten.
Het jeugdteam bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter van de commissie kan uitgenodigd worden om (een deel van) de
bestuursvergadering bij te wonen. De voorzitter van de commissie heeft in deze vergadering
geen stemrecht.
De secretaris roept de commissie bijeen en maakt notulen van de bijeenkomsten. Ook alle
bestuursleden ontvangen een afschrift van de notulen.
De penningmeester beheert de gelden van het jeugdteam en doet uitgaven in overleg met
het jeugdteam.
2.
Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat iedere commissie uit drie leden. Tenminste een
van de leden is tevens bestuurslid tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het bestuur kan ook
toezichthoudend functioneren.
3.
Aan een commissie kan, voor rekening van de vereniging, een externe deskundige worden
toegevoegd. De commissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden
kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming, dan beslist de algemene vergadering.
Deze externe deskundige heeft alleen een adviserende rol.
Elke commissie functioneert zelfstandig.
4.
De kascommissie bestaat uit twee leden, door de algemene vergadering voor twee jaar
aangesteld. Zij treden bij toerbeurt af. Bestuursleden mogen geen zitting hebben in deze
kascommissie.
De commissie is belast met de controle en het toezicht op het geldelijk beheer van de
penningmeester en brengt hiervan verslag uit aan de algemene vergadering. Dit verslag wordt
aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van
het door de penningmeester gevoerde beleid.
Zij heeft het recht te allen tijde inzage van de boeken en bescheiden van de penningmeester te
nemen. Bij geconstateerde of vermoedelijke onregelmatigheden, brengt zij onmiddellijk verslag
uit aan het bestuur.
5.
De technische commissie bestaat uit de technische leiding van de vereniging, aangevuld met
een bestuurslid. De technische commissie komt regelmatig bijeen om over de technische gang
van zaken overleg te plegen.
De technische commissie regelt onderling de technische gang van zaken en legt deze aan het
bestuur voor.
De technische commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en leden.
De voorzitter van de commissie kan uitgenodigd worden om (een deel van) de
bestuursvergadering bij te wonen. De voorzitter van de commissie heeft in deze vergadering
geen stemrecht.
De secretaris roept de commissie bijeen en maakt notulen van de bijeenkomsten. Ook alle
bestuursleden ontvangen een afschrift van de notulen.
Artikel 5. Geldmiddelen
1.
Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie.
2.
Gewone leden, jeugdleden en verenigingsleden betalen de contributie, die door de algemene
vergadering is vastgesteld. Het bestuur is gemachtigd de contributie jaarlijks met maximaal 3%
te verhogen, zonder dat daarvoor vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering
benodigd is. Elke contributiewijziging gaat, eventueel met terugwerkende kracht, in bij aanvang
van het verenigingsjaar.
3.
De contributie wordt vastgesteld voor de volgende leeftijdscategorieën:
a. kleuterleeftijd vier/vijf jaar;
b. leeftijd zes tot en met zestien jaar zg. juniorleden;
c leeftijd vanaf zeventien jaar zg. seniorleden;
4.
De leeftijd, welke bij de vaststelling van de contributie geldt, is die leeftijd welke het lid bij
aanvang van het verenigingsjaar heeft.
5.
Aan een lid dat van dezelfde verschijningsvorm van gymnastiek meer dan één lesuur per week
bezoekt, wordt voor het tweede en volgende lesuur reductie gegeven.
6.
Het derde jeugdlid uit één gezin krijgt een reductie van 50% op de te betalen contributie. Elk
volgend jeugdlid uit datzelfde gezin is vrijgesteld van contributiebetaling.
De reductie en vrijstelling gelden voor die jeugdleden uit het gezin met de laagste contributie.
7.
Op grond van sociale overwegingen kan door het bestuur in bepaalde gevallen reductie op de
contributie worden verleend.
8.
Het bestuur is gemachtigd om leden die veel tijd en/of geld aan de vereniging besteden geheel
of gedeeltelijk kwijtschelding van contributie te verlenen.
Artikel 6. Algemene vergadering.
1.
De leden worden voor de algemene vergadering bijeengeroepen door een schriftelijke
bekendmaking door de secretaris.
2.
Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat.
3.
Door de leden welke aanwezig zijn, moet een presentielijst worden getekend.
4.
De leden hebben recht van amendement, initiatief en interpellatie.
5.
Over alle voorstellen wordt gestemd naar volgorde van indiening, tenzij de voorzitter van
mening is, dat een later ingediend voorstel van verdere strekking is dan een vorig, in welk
geval het verstrekkende voorstel eerst in stemming komt.
Artikel 7. Slotbepalingen
1.
Indien in dit reglement een (deel van een) artikel voor verschillende uitleggingen vatbaar is, zal
die van het bestuur van kracht zijn.
2.
Dit reglement is van kracht vanaf 27 oktober 2012. (10 dagen na goedkeuring door de
algemene vergadering)